CASE

 

MÖTESPLATS STAVSNÄS –ett pågående ideellt uppdrag
Ett lokalt föreningssamarbete för att tillsammans med kommun och lokala företag, jobba för ett minskat utanförskap och ett mer hållbart lokalsamhälle.
Läs mer om Mötesplats Stavsnäs

SWEBOAT MÅNGFALDSPROJEKT – ett pågående uppdrag
Båtbranschens Riksförbund SweBoat – driver sedan 2018 ett mångfaldsprojekt för att pröva hur man bäst möter branschens akuta behov av arbetskraft, med den samtida utmaningen att få nyanlända samhällsmedborgare ut på arbetsmarknaden. Projektet är koncentrerat till två pilotområden – Roslagen i norra Stockholm och kring Lysekils kommun på Västkusten.

Ett annat spår i samma projekt är att få in fler kvinnor i båtbranschen. Detta gör vi inledningsvis genom att initiera och utveckla nätverk bland de kvinnor som redan jobbar i branschen.

Satsningen medfinansieras av Tillväxtverket och pågår fram till november 2020. PRIORITERAT – Vi har i uppdrag att leda projektet.www.sweboatmangfald.se

WISTA
Ideellt engagemang och uppdrag för att motverka kränkande särbehandling och stärka kvinnors ställning och inflytande i sjöfartsindustrins utveckling – WISTA Sweden

CHALMERS
Uppdrag för Chalmers som extern examinator för Master’s Thesis in the Master’s Programme Maritime Management – ”Reaching the UN Agenda 2030 Sustainable Development Goal 5 in the Swedish Maritime Sector”

LINNEUNIVERSITETET
Här arbetar vi just nu med projektet SHIP (Socialt Hållbarhet I Praktiken)  
https://www.lighthouse.nu/sv/h%C3%A5llbar-sj%C3%B6fart/p%C3%A5g%C3%A5ende-projek

SOCIALA INNOVATIONER SVENSKA KYRKANett pågående uppdrag
Stockholms Stift – Svenska Kyrkan – driver sedan 2017 ett integrationsprojekt för att pröva hur man bäst kan stötta stiftets församlingar i att med socialt företagande/entreprenörskap, kan hjälpa nyanlända lågutbildade kvinnor närmre arbetsmarknaden. Projektet är koncentrerat till tre pilotförsamlingar – Botkyrka församling, Tyresö församling och Ekerö församling. Projeket genomförs i nära samarbete med berörda församlingar, kommunförvaltningar och Arbetsförmedlingen. Satsningen medfinansieras av Vinnova och pågår fram till slutet av 2019.
PRIORITERAT – Är i projektet anlitad processledare.   

VÄRLDSARVET HÄLSINGEGÅRDAR ett tidigare uppdrag
Ett samarbete mellan stat, region, kommuner, företag och lokalt civilsamhälle, för att utveckla och lansera Sveriges 15:de och senaste världsarv.
PRIORITERAT – Var i projektet anlitad projektchef och ansvarig för att koordinera och genomföra ansökan och lansering av Världsarvet Hälsingegårdar 

MINA KOLLEGOR – NYANLÄNDA AKADEMIKER ett tidigare uppdrag
Nacka Kommun – Ett projekt för att hjälpa nyanlända akademiker att hitta sina professionella nätverk i Sverige.

Norbergs Kommun – Ett projekt för att hjälpa nyanlända akademiker att hitta sina professionella nätverk i Sverige.
PRIORITERAT – Var i projektet anlitad projektledare.

 

Vi arbetar med Agenda 2030 målen genomgående i all vår verksamhet med tyngdpunkt på de sociala hållbarhetsmålen. 
PRIORITERAT
fokuserar på mål 17 och bidrar med måluppfyllelse inom delmål 17.17

KONTAKT
Mia Enander Lanner 070-329 49 26, mia@prioriterat.se
Per Lejoneke 070-288 12 08, per@prioriterat.se