VAD VILL VI UPPNÅ

VISIONEN ÄR ATT ÖKA DEN LOKALA TRYGGHETEN OCH TILLITEN OCH DÄRMED STÄRKA VÅRT LOKALSAMHÄLLE MOT YTTRE NEGATIV PÅVERKAN . VI VILL BIDRA TILL ATT MOTVERKA SEGREGATION, POLARISERING, KRIMINALITET, PSYKISK OCH FYSISK OHÄLSA – ALLT DETTA BOTTNAR FRÅN BÖRJAN I ETT UTANFÖRSKAP – ETT VI OCH DEM.

HUR ARBETAR VI

En djupgående samhälls- och intressent ANALYS är grunden oavsett vem som är kund. Dialogen med berörda aktörer är en förutsättning för att bygga ”den gemensamma KARTAN som säkrar måluppfyllelse, leverans och långsiktighet. I PROCESSEN utvecklas handlingsplaner som verkställs i prioriterade insatser som skapar mervärde för både individ, organisation och företag. I UTVÄRDERINGEN stämmer vi av resultatet mot kundens strategiska dokument, riktlinjer och mål. Våra insatser följs upp och synliggörs under längre tid för att säkra långsiktighet, värdeskapande och ständig förbättring av metod och resultat.

Vi arbetar med Agenda 2030 målen genomgående i all vår verksamhet med tyngdpunkt på de sociala hållbarhetsmålen. 
PRIORITERAT
fokuserar på mål 17 och bidrar med måluppfyllelse inom delmål 17.17

KONTAKT
Mia Enander Lanner 070-329 49 26, mia@prioriterat.se
Per Lejoneke 070-288 12 08, per@prioriterat.se