Välj en sida

Mötesplats

Stavsnäs 

Med gemenskap motverkar vi utanförskap

Civilsamhällets potential att möta upp sociala samhällsutmaningar och konsten att samarbeta på riktigt – metoden bygger på att öka det lokala civilsamhällets insats utan att äventyra dess engagemang och integritet! Mötesplats Stavsnäs Samverkansförening är ett initiativ för att, tillsammans med föreningslivet på östra Värmdö, förebygga ensamhet, missbruk, ohälsa och segregation. Prioriterat stöttat upp verksamheten strategiskt, utvecklar metoden samt hittar former för samverkan med kommun och näringsliv. Prioriterat skalar också upp konceptet för att utvecklas och spridas till fler platser. www.motesplatsstavsnas.se

Sweboats

Mångfaldsprojekt

Båtbranschen behöver arbetskraft!

Prioriterat fick i uppdrag av SweBoat, Sveriges riksförbund för båtbranschen, att skapa ett projekt med syfte att hitta sätt att underlätta rekrytering av arbetskraft till båtbranschen och samtidigt förse arbetssökande nyanlända med jobb och möjlighet att komma in i det svenska samhället. Ett delprojekt var att lyfta fram de kvinnor som idag arbetar i branschen och göra dem till förebilder och skapa ett nätverk “KNOP” som ett första steg för att på sikt kunna rekrytera fler kvinnor till båtbranschen. Projektet har också utmynnat i så kallade jobbspår som tagits fram i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och intresset är stort från flertalet kommuner.
www.sweboatmangfald.se

Prioriterat verkar lokalt men tänker globalt

Äldreomsorgen

Gemenskap hos äldre

Prioriterat bistår med projekt- och processtöd, mätmetoder och innovativa sätt att möta upp kommunens vision för framtidens äldreomsorg om att utveckla samverkan med det lokala civilsamhället i syfte att mer effektivt motverka ofrivillig ensamhet hos äldre. Inspiration till projektet kommer bland annat från The Frome model i England.

Compassionate-communitiesuk.co.uk