Välj en sida

Vi bygger trygga samhällen

Prioriterat utmanar komplexa samhällsstrukturer och driver på en socialt hållbar utveckling där alla samhällets aktörer är viktiga utifrån sina unika möjligheter och förutsättningar. Våra lokalsamhällen är sköra och vi behöver värna om tillit, trygghet och gemenskap – tillsammans med kommuner, fastighetsägare, lokala företag och civilsamhälle har vi en unik möjlighet att bygga starka, attraktiva och välmående samhällen. Prioriterat knyter all verksamhet till målen i Agenda 2030.

OFFENTLIG SEKTOR

Prioriterat hjälper kommuner med projekt och processer kring social hållbarhet och samverkan med det lokala civilsamhället.

 

Genom lång erfarenhet av både kommunal och statlig förvaltning, näringsliv och civilsamhälle kan Prioriterat röra sig i gränslandet däremellan och utmana traditionella samhällsstrukturer för att utveckla nya sätt att bygga trygga och attraktiva samhällen och platser där människor vill bo, verka och leva. En ökad insikt i det delade ansvaret är nödvändigt för att våra lokalsamhällen skall stå rustade att möta utmaningarna nu och framöver.

Vi arbetar med utmaningsdrivet lokalt fokus, en utvecklad samverkan, regional förankring och mätbara resultat för en globalt hållbar utveckling.

Näringsliv

Att arbeta med samhällsutmaningar driver fram innovativa lösningar som skapar både hållbara affärer och samhällen.

 

Prioriterat hjälper företag att bidra till social hållbarhet – ett sätt att ta en aktiv roll i samhällsutvecklingen – ett sätt att bry sig om mer än där vi står – ett sätt att bygga ett långsiktigt affärsvärde – ett sätt att vara med och påverka det samhälle som vi med gott samvete vill lämna över till våra barn.

Prioriterat utgår alltid från en samhällsutmaning som på något sätt knyter an till företagets verksamhet och där insatsen bidrar till ökad tillit, trygghet och attraktionskraft i samhället på ett sätt där vi kan mäta nyttan och även skapa mervärden i form av kundlojalitet, affärsutveckling, arbetsplats ranking och måluppfyllelse av Agenda 2030.

Civilsamhälle

Prioriterat stöttar civilsamhället med kunskap om  sociala samhällsutmaningar och samverkan. 

 

Civilsamhällets aktörer har olika förutsättningnar, det kan vara större organisationer med mindre föreningar i lokalsamhället, församlingar, idrottsföreningar etc. Prioriterat arbetar med att lyfta fram det lokala föreningslivet och den potential som finns att hämta där, i det förebyggande arbetet kopplat till sociala samhällsutmaningarna som psykisk och fysisk ohälsa, missbruk, ensamhet och utanförskap. Vi stödjer föreningslivet med kunskap om de lokala samhällsutmaningarna och hur deras insats kan öka utan att vi äventyrar integritet och ideellt engagemang. 

Prioriterat hjälper civilsamhället att mäta sociala insatser för att utveckla olika former av samverkan med offentlig sektor, också kopplat till Agenda 2030.

hur vi jobbar

Prioriterat utvecklar hållbara lösningar för att öka tillit, trygghet och social sammanhållning i lokalsamhället.

Prioriterat tänker nytt, kreativt och annorlunda. Vi tar vara på näringslivets innovativa kraft, civilsamhällets förmåga att göra skillnad lokalt och offentlig sektors strävan efter att skapa trygga och hållbara platser och samhällen. Oavsett uppdrag så utgår vi från angelägna samhällsutmaningar, aktuell statistik och berörda intressenter. I den kontexten sätter vi våra kunders unika möjligheter att arbeta med social hållbarhet utifrån deras förutsättningar och behov.

Prioriterat är bäst när det är som svårast och tillsammans med våra kunder hittar vi lösningar för ökad social hållbarhet som skapa mervärde för den egna verksamheten och för samhället. Centralt i arbetet är att utveckla sätt att följa upp insatserna som görs så att vi kan ”mäta” effekterna. Att ”mäta” effekterna av socialt hållbara insatser är viktigt för att kunna visa på och skala upp samhällsnyttan men också för att synliggöra konkurrenskraften och värdet för den egna verksamheten.

Prioriterat ser Social hållbarhet som en del i ett större sammanhang där vi först behöver landa i de insikter och det arbete som krävs internt i organisationen, för att därefter utveckla nya lösningar som möjliggör för fler att göra mer. Om vi skalar upp insatser, det är då vi på riktigt kan skapa det hållbara samhället som vi tror på och värnar om. 

”Du och jag, här och nu, gör vi skillnad.”

Utvalda uppdrag

Klicka på uppdragen nedan för att läsa mer om några av våra pågående projekt.